You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Dịch vụ khách hàng > ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
 
Trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã lựa chọn mở và sử dụng dịch vụ tài khoản tại Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China chi nhánh Hà Nội (ICBC Hà Nội). Việc đọc hiểu bản Điều khoản và Điều kiện chung này rất quan trọng đối với việc quản lý tài khoản của Quý Khách hàng. Kính đề nghị Quý Khách hàng đọc kỹ văn bản này cùng với Đề nghị Mở tài khoản và Đăng ký dịch vụ liên quan.

I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN (Bản 202204)

II. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (Bản 2022-01)

III. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ GIAO DỊCH MUA BÁN NGOẠI TỆ GIAO NGAY ( Bản 2019-08(01))