You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Phiếu nghiệp vụ
MẪU CHỨNG TỪ GIAO DỊCH
 

CHỈ THỊ XỬ LÝ GIAO DỊCH ĐIỀU CHỈNH VÀ TẤT TOÁN TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN >>

Giấy nộp tiền >>

Chỉ thị xử lý giao dịch nộp tiền gửi có kỳ hạn >>

Giấy đề nghị chuyển tiền >>

Phiếu rút tiền mặt >>

Phiếu chuyển khoản >>