You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp > Tín dụng xuất khẩu người mua
Nghiệp vụ bảo lãnh vay vốn nước ngoài
 

I. Khái niệm
Nghiệp vụ vay vốn nước ngoài có nghĩa là dựa trên giấy tái bảo lãnh vô điều kiện và không thể hủy ngang do các doanh nghiệp Trung Quốc xuất trình, chi nhánh Ngân hàng trong nước của chúng tôi sẽ mở một thư bảo lãnh (bao gồm L/C dự phòng) cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc đăng ký tại Việt Nam (dưới đây gọi là doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam) mà người thụ hưởng là Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội chi nhánh tại Hà Nội, sau đó Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội chi nhánh Hà Nội sẽ cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

II. Phạm vi sử dụng
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội – chi nhánh Hà Nội cung cấp bảo đảm tài chính cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư tại Việt Nam mà công ty chủ quản được đăng ký tại Trung Quốc.

III. Các hướng dẫn đặc biệt
1. Trên cơ sở doanh nghiệp trong nước Trung Quốc cung cấp tái bảo lãnh phù hợp với những quy định của Ngân hàng Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội, chúng tôi sẽ đặt ra những tiêu chuẩn gia nhập tương đối thấp, quy trình nghiệp vụ chuẩn, hiệu quả cao .
2. Nghiệp vụ này chỉ giới hạn đối với các doanh nghiệp cổ phần và các công ty con của các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc được đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.
3. Thời hạn tài chính thường trong vòng 3 năm.

IV. Các điều kiện tiêu chuẩn:
(1) Người tái bảo lãnh phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Điều kiện tín dụng phải tốt, có năng lực tái bảo lãnh đầy đủ.
2. Phù hợp với các điều kiện cơ bản của người đăng ký bảo lãnh tài chính.
3. Những người vay vốn đầu tư phải cung cấp cho Ngân hàng chúng tôi tái bảo lãnh vô điều kiện và không thể hủy ngang.
4. Những điều kiện và yêu cầu khác của người bảo lãnh.
(2) Người được bảo lãnh (người vay) cần đáp ứng các điều kiện sau:
1. Phù hợp với các quy định của Nhà nước có liên quan đến vay vốn nước ngoài theo bảo lãnh nội địa của các doanh nghiệp trong nước.
2. Đối với các doanh nghiệp thương mại tại nước ngoài, tỉ lệ tài sản thuần và tổng tài sản không được thấp hơn 10%; Đối với các doanh nghiệp phi thương mại tại nước ngoài, tỉ lệ tài sản thuần và tổng tài sản không được thấp hơn 15%.
3. Đã được đăng ký pháp lý ở nước ngoài.
4. Đã làm các thủ tục đăng ký đầu tư ngoại hối ở nước ngoài tại Cục quản lý ngoại hối.
5. Có cơ cấu tổ chức kiện toàn và chế độ quản lý tài chính hợp lý.
6. Các yêu cầu và điều kiện khác của người bảo lãnh và người cho vay.
(3) Tài chính kinh doanh của người vay phải phù hợp với các điều kiện sau:
1. Phải có cơ sở của việc kinh doanh, nền tảng thương mại hoặc các cơ sở tài chính khác thực tế, hợp pháp.
2. Mục đích vay tiền phải phù hợp với pháp luật, quy định và chính sách liên quan của Trung Quốc hay tại quốc gia mà người vay tiền đang cư trú tại nước đó.
3. Các yêu cầu và điều kiện khác của người bảo lãnh và người cho vay.

V. Các bước thực hiện
Bước thứ nhất: Khách hàng phải cung cấp cho Ngân hàng chúng tôi các giấy tờ sau:
(1) Người tái bảo lãnh phải cung cấp cho người bảo lãnh các giấy tờ sau:
1. Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm trước và kỳ gần nhất.
2. Tình hình cung cấp bảo lãnh ở nước ngoài.
3. Giấy thỏa ước hợp đồng tái bảo lãnh
4. Các tài liệu liên quan đến tài chính ở nước ngoài.
5. Thư bảo lãnh và đơn vay tiền.
6. Các tài liệu khác mà người bảo lãnh yêu cầu.
Bước thứ hai: Dựa trên tài liệu mà khách hàng cung cấp, Ngân hàng chúng tôi sẽ tiến hành thẩm tra và xét duyệt, đưa ra các điều kiện tiền đề cho việc thực hiện nghiệp vụ này.
Bước thứ ba: Sau khi khách hàng đáp ứng được yêu cầu về thẩm tra đánh giá của Ngân hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện nghiệp vụ này.
Bước thứ tư: Phối hợp với Ngân hàng chúng tôi thực hiện tốt công tác quản lý sau khi vay.
Bước thứ năm: Các khoản cho vay đáo hạn phải thu hồi.