You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp > Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp
Dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp
 

1)Tiền gửi doanh nghiệp
a) Tiền gửi vãng lai
Tiền gửi vãng lai của doanh nghiệp là một loại tiền gửi có thể được gửi hay rút bất cứ thời gian nào với lãi suất được tính dựa trên thời hạn gửi tiền, chủ yếu được giao dịch thông qua tiền mặt hay chuyển khoản. Tiền gửi không kì hạn có thể được phân chia thành nhiều tài khoản như: tài khoản tiền gửi cơ bản, tài khoản tiền gửi thường, tài khoản tiền gửi tạm thời, và tài khoản tiền gửi chuyên dụng, có đặc điểm nổi bật là không cố định thời hạn, gửi tiền dễ dàng và có thể rút tiền bất cứ thời gian nào.
b) Tiền gửi có kì hạn
Tài khoản tiền gửi có kì hạn là loại tài khoản có sự thỏa thuận trước về kì hạn, lãi suất giữa ngân hàng và người gửi, khi đáo hạn rút cả gốc lẫn lãi. Tài khoản tiền gửi có kì hạn có thể dùng để thanh toán hoặc rút tiền mặt. Nếu khách hàng cần tiền có thể làm thủ tục rút tiền trước toàn bộ hoặc một phần tiền trong tài khoản.

2) Dịch vụ kinh doanh tài chính
a) Cho vay dự án
Cho vay dự án là những khoản mà Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội cấp cho người đi vay để họ đầu tư vào các dự án như xây dựng mới, xây thêm, nâng cấp, phát triển hay mua các tài sản cố định.
Thời hạn cho vay dự án tương đối linh động. Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội thường cấp các khoản cho vay dự án trung và dài hạn, cũng có những khoản cho vay dự án ngắn hạn dành cho các nhu cầu quay vòng vốn tạm thời.
b) Cho vay theo nhóm Ngân hàng
Cho vay theo nhóm Ngân hàng là khoản cho vay hay các quyền hạn tín dụng khác mà một nhóm tập đoàn gồm nhiều Ngân hàng có đủ điều kiện hoặc các tổ chức tài chính khác cung cấp cho cùng một người vay dựa trên cùng một hợp đồng và cùng một điều kiện cho vay.
c) Tài chính thương mại
1) Thế chấp chứng từ nhập khẩu
Khi công ty cần thanh toán ngoại tệ cho khách hàng bằng L/C hay các khoản nhờ thu, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội cung cấp các dịch vụ tài chính giúp khách hàng thanh toán kịp thời, lấy chứng từ vận tải để lấy hàng hóa tiến hành sản xuất, kinh doanh tiêu thụ.
2) Tài chính nhập khẩu T/T
Nếu điều kiện thanh toán của quý khách là thanh toán sau khi nhận hàng, để giải quyết vấn đề chu chuyển vốn, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội sẽ cung cấp dịch vụ T/T nhập khẩu để kịp thời thanh toán cho đối tác nước ngoài, nâng cao uy tín của quý khách.
3) Bảo lãnh nhận hàng
Nếu doanh nghiệp nhập khẩu đã mở nghiệp vụ thư tín dụng tại Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội, mà hàng hóa theo thư tín dụng này đã đến cảng trước khi nhận được chứng từ vận tải, để tránh những phí bồi thường cao do chậm bốc dỡ hàng hóa tại cảng hoặc các biến động giá, doanh nghiệp có thể xin làm bảo lãnh nhận hàng, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội sẽ cung cấp giấy bảo lãnh này cho khách hàng để khách hàng có thể lấy hàng trước khi vận đơn gốc đến.
4) Ký hậu vận đơn
Khi khách hàng mở L/C tại Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội, trong L/C quy định các chứng từ vận tải thuộc quyền của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội sẽ phải ký hậu vào bản gốc vận đơn để khách hàng lấy hàng. Khi khách hàng đến Ngân hàng mang theo bản gốc chứng từ vận tải, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội ký hậu vào đó đồng thời trao quyền cho khách hàng lấy hàng.
5) Cho vay trọn gói
Cho vay trọn gói là một phương tiện tài chính cấp cho khách hàng để tiến hành mua nguyên vật liệu, vật tư để sản xuất, thanh toán chi phí vận tải trước khi xuất khẩu hàng hóa theo L/C nhận được từ nhà nhập khẩu nước ngoài. Sau khi giao hàng, khách hàng đưa bộ chứng từ cho Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội để chiết khấu chứng từ và trả lại khoản vay trọn gói khi khách hàng nhận được khoản tiền hàng từ nước ngoài.
6) Cho vay thế chấp L/C (Thế chấp L/C xuất khẩu)
Cho vay thế chấp L/C: Khi khách hàng (doanh nghiệp xuất khẩu) thế chấp các chứng từ theo L/C trả trước hay trả sau, nếu cần tài chính để lưu thông, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội có thể cung cấp cho khách hàng một khoản vay thế chấp trước khi nhận được khoản tiền từ Ngân hàng phát hành.
Chiết khấu L/C: Sau khi khách hàng gửi toàn bộ chứng từ theo L/C trả sau và một giấy cam kết thanh toán của Ngân hàng phát hành, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội sẽ cấp cho khách hàng một khoản chiết khấu trước khi khách hàng nhận được tiền hàng từ Ngân hàng phát hành.
7) Chiết khấu chứng từ nhờ thu xuất khẩu
Chiết khấu chứng từ nhờ thu xuất khẩu: Sau khi khách hàng xuất trình các chứng từ nhờ thu xuất khẩu, Ngân hàng Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội sẽ cấp cho khách hàng một khoản tài chính trước khi nhận được khoản tiền hàng từ nhà nhập khẩu, sử dụng hối phiếu xuất khẩu (kể cả những hồi phiếu trả tiền ngay còn hồi phiếu kì hạn không được chấp nhận) như là một tài sản thế chấp.
Chiết khấu nhờ thu xuất khấu: Sau khi khách hàng gửi tất cả các chứng từ nhờ thu xuất khẩu kì hạn và giấy cam kết từ nhà nhập khẩu chấp nhận thanh toán hối phiếu, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội cấp cho khách hàng một khoản tài chính trước khi khách hàng nhận khoản tiền hàng được thanh toán từ nhà nhập khẩu.
8)Hóa đơn tài chính xuất khẩu
Khi khách hàng và nhà nhập khẩu đồng ý thanh toán trả góp, sau khi chuẩn bị xuất hàng, nếu cần nguồn tài chính, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội sẽ cung cấp cho khách hàng một hóa đơn tài chính xuất khẩu nếu khách hàng gửi hóa đơn thương mại và các chứng từ khác cho Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội.
9)Bao thanh toán quốc tế
Khi nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu thống nhất thanh toán bằng hình thức bán chịu hoặc chấp nhận thanh toán đổi chứng từ, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội với tư cách là đơn vị bao thanh toán xuất khẩu sẽ cùng với nhà nhập khẩu cung cấp cho khách hàng dịch vụ tài chính tổng hợp bao gồm: điều tra uy tín của nhà nhập khẩu, bảo lãnh nợ xấu, giục thu tiền hàng, quản lý nợ tiêu thụ và các dịch vụ tài chính thương mại khác.
10)Bao thanh toán miễn truy đòi
Sau khi khách hàng gửi tất cả chứng từ theo L/C trả sau và một giấy cam kết thanh toán của Ngân hàng phát hành L/C đến Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội, nếu cần nguồn tài chính, Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội sẽ cấp cho khách hàng một nguồn tài chính miễn truy đòi trước khi nhận được khoản tiền hàng từ Ngân hàng phát hành.

3) Thanh toán quốc tế
1) Thư tín dụng (L/C)
L/C là một văn bản có tính đảm bào mà ngân hàng căn cứ vào đơn của người làm đơn phát hành ra cho người thụ hưởng, ngân hàng phát hành L/C căn cứ vào chứng từ quy định thực hiện nghĩa vụ trả tiền khi đáo hạn cho người thụ hưởng.
(1) Đối với hối phiếu theo thư tín dụng (L/C) được gửi kèm cùng với vận đơn hay không, có thể được phân chia thành: thư tín dụng chứng từ hoặc thư tín dụng trơn.
(2) Căn cứ vào thời gian thanh toán khác nhau, L/C có thể được phân chia thành: L/C trả ngay, L/C trả sau, L/C dự chi.
(3) Căn cứ vào quyền lợi của người thụ hưởng đối với L/C là có được chuyển nhượng hay không, có thể phân thành: L/C có thể chuyển nhượng, L/C không thể chuyển nhượng.
(4) Có nhiều loại L/C đặc biệt khác như: L/C giáp lưng, L/C tuần hoàn, L/C đối ứng
2) Nhờ thu
Là phương thức thanh toán mà người ủy thác (chủ nợ) sau khi giao hàng hay cung cấp dịch vụ uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền nhà nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu và chứng từ hàng hoá liên quan.
3)Chuyển tiền
Chuyển tiền là phương thức thanh toán do người chuyển tiền ủy thác cho Ngân hàng để chuyển số tiền đến người nhận bao gồm 3 hình thức chuyển tiền sau:
(1) Điện chuyển tiền hay gọi tắt là (T/T), là phương thức chuyển tiền mà Ngân hàng sẽ điện ra lệnh cho Ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoài hoặc thông qua SWIFT để thanh toán tiền cho người được nhận tiền căn cứ theo đơn của người chuyển tiền. Hình thức thanh toán này có đặc điểm là: nhanh, an toàn, thuận tiện và chi phí cao, được áp dụng phổ biến đối với việc chuyển tiền số lượng lớn hoặc chuyển tiền gấp.
(2) Thư chuyển tiền hay gọi tắt là (M/T), là phương thức chuyển tiền mà Ngân hàng của người mua dựa trên đơn của người chuyển tiền gửi một thư ủy thác qua bưu điện hoặc các công ty chuyển phát nhanh đến Ngân hàng nhận ủy thác, Ngân hàng này sẽ chi trả một khoản tiền nhất định cho người thụ hưởng. Hình thức thanh toán này có đặc điểm là chi phí thấp hơn so với điện chuyển tiền nhưng thời gian chuyển tiền chậm.
(3) Hối phiếu (Banker's Demand Draft) hay gọi tắt là D/D
Là phương thức chuyển tiền mà Ngân hàng phát hành lệnh cho Ngân hàng đại lý của mình thanh toán một khoản tiền nhất định cho người thụ hưởng được chỉ định trên hối phiếu, giao cho người chuyển tiền gửi đi hoặc đích thân mang ra nước ngoài, mang hối phiếu đến ngân hàng để rút tiền. Phương thức chuyển tiền này có ưu điểm là linh hoạt, đơn giản nhưng có nhược điểm là rủi ro, mất mát cao. Hối phiếu có thể áp dụng cho việc mua bán qua bưu điện hoặc dùng để chi trả cho tất cả loại chi phí.
(3) Nghiệp vụ thanh toán
A. Nghiệp vụ ngân hàng đại lý
Nghiệp vụ ngân hàng đại lý của ngân hàng chúng tôi và ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ trước tới nay chủ yếu bao gồm: nghiệp vụ đại lý, nghiệp vụ thư tín dụng, nghiệp vụ bảo lãnh, nghiệp vụ thanh toán và nghiệp vụ các loại tài chính khác. Để khống chế rủi ro, các ngân hàng đã thiết lập quan hệ với ngân hàng đại lý có thể lựa chọn chủng loại nghiệp vụ xác định quy mô nghiệp vụ dựa vào đánh giá phân cấp tín dụng.
B. Nghiệp vụ thanh toán tiền ngoại tệ
Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội thông qua hệ thống thanh toán của các ngân hàng của Việt Nam, tài khoản thanh toán ngoại tệ mà chúng tôi thiết lập tại nước ngoài, hệ thống SWIFT và hệ thống chuyển tiền sẽ cung cấp nghiệp vụ đại lý thanh toán tài chính cho các ngân hàng hoặc các cơ quan tài chính phi ngân hàng. Ngân hàng chúng tôi thông qua tài khoản ngoại tệ của khách hàng được mở tại Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội chi nhánh Hà Nội hoặc tại trung tâm thanh toán ngân hàng tổng, cung cấp dịch vụ nhận hoặc chuyển tiền, đại diện khách hàng tiến hành thanh toán với
(4) Nghiệp vụ bảo lãnh
Nghiệp vụ bảo lãnh là chỉ ngân hàng căn cứ vào yêu cầu của người làm đơn ban hành thư bảo lãnh cho người thụ hưởng có liên quan, cung cấp bảo lãnh đối với việc thực hiện nghĩa vụ của người làm đơn, đồng thời thu các khoản phí có liên quan được quy định tại ngân hàng chúng tôi. Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng chúng tôi chủ yếu bao gồm bảo lãnh các loại tài chính như bảo lãnh đồng nhân dân tệ hoặc đại diện ngân hàng chấp nhận ứng trước hối phiếu. Đối tượng thích hợp là các khách hàng là ngân hàng và các tổ chức tài chính có tư cách nghiệp vụ tương ứng.
6, Thông tin về lãi suất cho vay

Ghi chú: Trên đây là lãi suất cho vay bình quân, lãi suất cụ thể được xác định theo tình hình xếp hạng, nghiệp vụ cụ thể với ngân hàng của từng khách hàng.