You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp > Tài khoản doanh nghiệp

Tài khoản doanh nghiệp

 

CÔNG TY 100% VỐN NƯỚC NGOÀI
VÀ CÔNG TY LIÊN DOANH

Loại giấy tờ Đã nộp Ghi chú
Tờ khai mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Mẫu dấu và mẫu chữ ký 2 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Ủy quyền mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
FATCA( cá nhân và công ty)     Mẫu do ngân hàng cấp
Quyết định bổ nhiệm,giấy ủy quyền(tiếng việt)      
Điều lệ công ty(tiếng việt)      
Giấy phép đầu tư (Sở kế hoạch tư hoặc các ban ngành liên quan) 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Đăng ký mã số thuế 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Đăng ký mẫu dấu 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Chứng minh thư/ hộ chiếu của người đại diện tổ chức 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Chứng minh thư của người được uỷ quyền khác 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    

CHÚ Ý:
1、Các loại giấy tờ đều cần mang cả bản gốc để đối chiếu, bản copy sẽ được giữ lại ngân hàng.
2、Người Việt Nam dùng chứng minh thư VN, người nước ngoài dùng hộ chiếu.
3、Các loại giấy tờ phải được copy trên khổ giấy A4 và được đóng dấu tròn của đơn vị

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

Loại giấy tờ Đã nộp Ghi chú
Tờ khai mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Mẫu dấu và mẫu chữ ký 2 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Ủy quyền mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
FATCA( cá nhân và công ty)     Mẫu do ngân hàng cấp
Quyết định bổ nhiệm,giấy ủy quyền(tiếng việt)      
Điều lệ công ty(tiếng việt)      
Giấy phép đầu tư (Sở kế hoạch tư hoặc các ban ngành liên quan) 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)   Giấy phép có quy định phạm vi hoạt động của VP
Đăng ký mẫu dấu 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Chứng minh thư/ hộ chiếu của người đại diện tổ chức 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Chứng minh thư của người được uỷ quyền khác 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    

CHÚ Ý:
1、Các loại giấy tờ đều cần mang cả bản gốc để đối chiếu, bản copy sẽ được giữ lại ngân hàng.
2、Người Việt Nam dùng chứng minh thư VN, người nước ngoài dùng hộ chiếu.
3、Các loại giấy tờ phải được copy trên khổ giấy A4 và được đóng dấu tròn của đơn vị

CÔNG TY CỔ PHẦN, TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Loại giấy tờ Đã nộp Ghi chú
Tờ khai mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Mẫu dấu và mẫu chữ ký 2 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Ủy quyền mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
FATCA( cá nhân và công ty)     Mẫu do ngân hàng cấp
Quyết định bổ nhiệm,giấy ủy quyền(tiếng việt)      
Điều lệ công ty(tiếng việt)      
Giấy phép đầu tư (Sở kế hoạch tư hoặc các ban ngành liên quan) 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Đăng ký mã số thuế 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Đăng ký mẫu dấu 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Chứng minh thư/ hộ chiếu của người đại diện tổ chức 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Chứng minh thư của người được uỷ quyền khác 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    

CHÚ Ý:
1、Các loại giấy tờ đều cần mang cả bản gốc để đối chiếu, bản copy sẽ được giữ lại ngân hàng.(Yêu cầu đóng dấu công ty lên các bản photo)
2、Người Việt Nam dùng chứng minh thư VN, người nước ngoài dùng hộ chiếu.
3、Các loại giấy tờ phải được copy trên khổ giấy A4 và được đóng dấu tròn của đơn vị

HIEP HOI DOANH NHAN NUOC NGOAI

Loại giấy tờ Đã nộp Ghi chú
Tờ khai mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Mẫu dấu và mẫu chữ ký 2 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Ủy quyền mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
FATCA( cá nhân và công ty)     Mẫu do ngân hàng cấp
Quyết định bổ nhiệm,giấy ủy quyền(tiếng việt)      
Điều lệ công ty(tiếng việt)      
Giấy phép hoạt động 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)   Giấy phép có quy định phạm vi hoạt động của VP
Đăng ký mẫu dấu 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Chứng minh thư/ hộ chiếu của người đại diện tổ chức 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Chứng minh thư của người được uỷ quyền khác 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    

CHÚ Ý:
1、Các loại giấy tờ đều cần mang cả bản gốc để đối chiếu, bản copy sẽ được giữ lại ngân hàng.
2、Người Việt Nam dùng chứng minh thư VN, người nước ngoài dùng hộ chiếu.
3、Các loại giấy tờ phải được copy trên khổ giấy A4 và được đóng dấu tròn của đơn vị

CHI NHÁNH CONG TY NUOC NGOAI TAI VN

 

Loại giấy tờ Đã nộp Ghi chú
Tờ khai mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Mẫu dấu và mẫu chữ ký 2 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Ủy quyền mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
FATCA( cá nhân và công ty)     Mẫu do ngân hàng cấp
Quyết định bổ nhiệm,giấy ủy quyền(tiếng việt)      
Điều lệ công ty(tiếng việt)      
Giấy phép đầu tư (Sở kế hoạch tư hoặc các ban ngành liên quan) 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Đăng ký mã số thuế 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Đăng ký mẫu dấu 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Đăng ký hoạt động 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Chứng minh thư/ hộ chiếu của người đại diện tổ chức 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Chứng minh thư của người được uỷ quyền khác 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    

CHÚ Ý:
1、Các loại giấy tờ đều cần mang cả bản gốc để đối chiếu, bản copy sẽ được giữ lại ngân hàng.
2、Người Việt Nam dùng chứng minh thư VN, người nước ngoài dùng hộ chiếu.
3、Các loại giấy tờ phải được copy trên khổ giấy A4 và được đóng dấu tròn của đơn vị

HỒ SƠ MỞ TÀI KHOẢN CHO NHÀ THẦU DỰ ÁN

Loại giấy tờ Đã nộp Ghi chú
Tờ khai mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Mẫu dấu và mẫu chữ ký 2 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
Ủy quyền mở TK 1 bản   Mẫu do ngân hàng cấp
FATCA( cá nhân và công ty)     Mẫu do ngân hàng cấp
Quyết định bổ nhiệm,giấy ủy quyền(tiếng việt)      
Điều lệ công ty(tiếng việt)      
Giấy phép nhà thầu 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Đăng ký mã số thuế 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Đăng ký mẫu dấu 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Hợp đồng nhà thầu 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành công trình 1 bản copy (nộp cho ngân hàng)    
Chứng minh thư/ hộ chiếu của người đại diện tổ chức 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    
Chứng minh thư của người được uỷ quyền khác 1 bản copy (nộp cho ngan hàng)    

CHÚ Ý:
1、Các loại giấy tờ đều cần mang cả bản gốc để đối chiếu, bản copy sẽ được giữ lại ngân hàng.
2、Người Việt Nam dùng chứng minh thư VN, người nước ngoài dùng hộ chiếu.
3、Các loại giấy tờ phải được copy trên khổ giấy A4 và được đóng dấu tròn của đơn vị