You Are Here: ICBC – Chi nhánh Hà Nội > Sản phẩm và dịch vụ > Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp > Bảo lãnh phi tài chính
Bảo lãnh phi tài chính
 

I. Khái niệm
Bảo lãnh phi tài chính là Ngân hàng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của người nộp đơn, đưa ra cho người thụ hưởng, đó là sự cam kết trên giấy tờ về việc chịu trách nhiệm chi trả một khoản tiền nhất định hoặc trách nhiệm bồi thường về kinh tế trong trường hợp người nộp đơn không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ cho việc giao dịch phi tài chính của mình.

II. Các loại bảo lãnh phi tài chính và phạm vi sử dụng
Các loại bảo lãnh phi tài chính bao gồm: bảo lãnh thương mại, bảo lãnh đấu thầu công trình, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh trả trước, bảo lãnh về chất lượng, bảo lãnh về sửa chữa, bảo lãnh về thanh toán...
Bảo lãnh phi tài chính chủ yếu được dùng cho việc làm thỏa mãn các yêu cầu bảo lãnh của nhà thầu kể từ khi các dự án bắt đầu được đưa ra đấu thầu cho đến khi dự án kết thúc.

III. Sự chuyển nhượng và thông báo bảo lãnh
Hầu hết các công trình mà các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam thường được ký hợp đồng bởi bên nhận thầu tại tổng công ty ở Trung Quốc, do đó được các Ngân hàng ở Trung Quốc bảo lãnh. Để giảm thiểu rủi ro về vốn và chi phí truy đòi tại nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam thường yêu cầu mở Thư bảo lãnh, yêu cầu các Ngân hàng ở Việt Nam chuyển nhượng hoặc thông báo bảo lãnh. Ngân hàng Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội là chi nhánh duy nhất có vốn Trung Quốc tại miền bắc Việt Nam nên Ngân hàng chúng tôi có những ưu thế về khu vực, ưu thế về giá cả và ưu thế về hiệu quả của việc chuyển nhượng và thông báo bảo lãnh.

IV. Các hướng dẫn cần chú ý
1. Ngân hàng chúng tôi có thể chuyển nhượng hoặc thông báo bảo lãnh đến tất cả các Ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại Trung Quốc mà đáp ứng được các yêu cầu của Ngân hàng chúng tôi.
2. Việc chuyển nhượng và thông báo bảo lãnh chỉ yêu cầu các khách hàng cung cấp các thông tin liên quan của người thụ hưởng và người làm đơn bảo lãnh, thủ tục đơn giản.
3. Để đáp ứng yêu cầu hiệu quả của khách hàng đối với việc bảo lãnh, khách hàng nên cung cấp cho Ngân hàng các thông tin cơ bản trước 10 ngày làm việc về nhu cầu của doanh nghiệp, thông tin bảo lãnh để chúng tôi thuận tiện trong việc liên hệ với các Ngân hàng tại Trung Quốc, nâng cao hiệu quả làm việc.
4. Nếu Ngân hàng bảo lãnh là Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội thì có thể nâng cao hiệu quả của việc chuyển nhượng bảo lãnh (chỉ cần 2 ngày làm việc), giảm chi phí chuyển nhượng. Do đó khuyến khích các khách hàng Trung Quốc và các khách hàng ở Việt Nam nên lựa chọn Ngân hàng Công Thương Trung Quốc chi nhánh Hà Nội làm Ngân hàng bảo lãnh.
V. Các điều kiện
1. Mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng chúng tôi.
2. Tình hình tín dụng tốt, có hợp đồng thực hiện, và có khả năng thanh toán nợ.
3. Việc giao dịch phải chân thực, hợp pháp, các điều khoản chính của hợp đồng phải đầy đủ, trách nhiệm rõ ràng.
4. Phải cung cấp tiền đặt cọc bảo lãnh hoặc tái bảo lãnh theo quy định, có thể cung cấp đầy đủ tiền đặt cọc bảo lãnh và tái bảo lãnh phù hợp theo yêu cầu.
5. Phải nộp các phí liên quan đối với nghiệp vụ bảo lãnh như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
6. Các yêu cầu và các điều kiện khác từ Ngân hàng.

VI. Quá trình thực hiện.
Bước thứ nhất:
Khách hàng yêu cầu phải có các giấy tờ sau:
1. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao), Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao).
2. Hợp đồng bảo lãnh, các thỏa thuận, hồ sơ dự thầu và các giấy tờ khác có liên quan có tính xác thực và hợp pháp.
3. Các vấn đề cần bảo lãnh cần phải được các cơ quan hữu quan phê chuẩn, cần cung cấp các tài liệu đã phê duyệt của các cơ quan hữu quan.
4. Người nộp đơn cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong hai năm gần nhất và báo cáo tài chính kỳ gần nhất (ngoại trừ đối với trường hợp tái bảo lãnh rủi ro thấp mà Ngân hàng Tổng quy định).
5. Đối với yêu cầu tái bảo lãnh, người xin tái bảo lãnh phải chấp hành theo những quy định có liên quan của Ngân hàng tổng.
6. Yêu cầu các khách hàng được ủy quyền phải nộp các văn bản ủy quyền có liên quan.
7. Các giấy tờ khác mà Ngân hàng chúng tôi yêu cầu.
Bước thứ hai:
Dựa trên thông tin mà khách hàng cung cấp, Ngân hàng chúng tôi sẽ tiến hành thẩm tra và xét duyệt, đưa ra các điều kiện để thực hiện nghiệp vụ.
Bước thứ ba:
Sau khi khách hàng đáp ứng được yêu cầu về thẩm tra của Ngân hàng, Ngân hàng chúng tôi sẽ tiến hành nghiệp vụ.
Bước thứ tư:
Sau khi bảo lãnh đáo hạn, khách hàng sẽ giao nộp tất cả các giấy tờ bảo lãnh gốc cho Ngân hàng.
Chú ý: Đối với các khách hàng lần đầu tiên sử dụng dịch vụ này, yêu cầu tiến hành xét duyệt phân cấp tín dụng cho khách hàng đó, khách hàng cần cung cấp các giấy tờ sau:
1. Đơn đề nghị xét duyệt phân cấp tín dụng của doanh nghiệp bao gồm: Quá trình phát triển, mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức, tình hình quản lý, tình hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, những rủi ro và những khó khăn chủ yếu đã gặp, các yêu cầu cụ thể.
2. Các giấy tờ đăng ký, phê chuẩn thành lập có liên quan.
3. Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
4. Các điều lệ hiện hành của công ty, hợp đồng hay các thỏa thuận khi thành lập (bản chính và bản sao).
5. Báo cáo tài chính
6. Chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp lý kèm theo mẫu chữ ký, các thông tin cá nhân cần thiết hay chứng minh thư nhân dân, mẫu chữ ký của người đại diện được ủy quyền, giấy chứng nhận ủy quyền còn hiệu lực.
7. Danh sách và mẫu chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị, người phụ trách chính và người phụ trách tài chính.
8. Khách hàng là công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh, hay công ty kinh doanh đấu thầu phải cung cấp cho Ngân hàng các quyết định đồng ý xin cấp tín dụng của Hội đồng quản trị hay người mời thầu, tài liệu hay các giấy tờ còn hiệu lực pháp lý .
9. Quyết định phân chia lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông.
10. Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong ba năm gần nhất và kỳ gần nhất do cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán theo pháp luật. Đối với các doanh nghiệp thành lập dưới 3 năm phải trình báo cáo tài chính thường niên kể từ khi thành lập. Đối với những doanh nghiệp có thể cung cấp các giấy tờ đảm bảo không có rủi ro phù hợp với những quy định của Ngân hàng chúng tôi thì không cần phải trình báo cáo tài chính.
11. Các kế hoạch kinh doanh và bảng dự toán lưu lượng tiền mặt.
12. Giấy chứng nhận gửi tiền Ngân hàng và tình hình bảo lãnh của người vay ở nước ngoài trong năm đó và tháng gần nhất.
13. Giấy chứng nhận mở tài khoản và thẻ chữ ký dự phòng.